За местната и централна власт

Да разработва и публикува наръчници за означаване на
конкретни дестинации, държава/регион/обект.

Да промотира международни събития в сферата на
здравеопазването, уелнес и социалното подпомагане, да
организира специално предназначени събития

Да подържа партньорството с Търговските Камари.